نام و نام خانوادگي سمت مدرك و رشتة تحصيلي تجربه كار (سال)  
یوسف معصوم‌زادگان مدیر عامل و
عضو هیات مدیره
کارشناسی مکانیک - دکترای حرفه‌ای DBA 31
رسول باغبان اورندی رئیس هیات مدیره کارشناسی عمران 27
فرید نظری نایب رئیس هیات مدیره کارشناسی عمران 22
علیرضا باغبان اورندی عضو هیات مدیره کارشناسی عمران 36
سولماز یقینی عضو هیات مدیره کارشناسی حسابداری 18
امیر باغبان اورندی عضو هیات مدیره کارشناسی صنایع 16
عماد باغبان اورندی عضو هیات مدیره کارشناسی مرمت و بازسازی 3