ردیفتاریخ شروعناریخ خاتمهسمتکارفرما
11379/10/201384/03/30کارکنانشرکت سه کوه
21385/11/191396/04/30عضو هیات مدیرهشركت سه كوه