ردیفتاریخ شروعناریخ خاتمهسمتکارفرما
11366/10/011372/06/15عضو هیات مدیره و رئیس کارگاهشرکت دالغا
21372/06/301378/05/15عضو هیات مدیره و رئیس کارگاهشرکت روان رود
31378/05/241380/06/27پیمان مدیریتشرکت سنگ و کوه
41380/06/281381/07/30رئیس کارگاهشرکت تکنیکان
51381/08/101382/04/20مدیرعاملشرکت آذر ایستاب
61382/04/211386/07/20سرپرست نظارتمهندسين مشاور پوياب
71385/11/19تاکنونمدیر عامل و عضو هیات مدیرهشركت سه كوه