ردیفتاریخ شروعناریخ خاتمهسمتکارفرما
11381/05/061384/03/30کارکنانشرکت سه کوه
21385/11/191396/04/30عضو هیات مدیرهشركت سه كوه