ردیفتاریخ شروعناریخ خاتمهسمتکارفرما
11351/04/011351/08/10کارکنانشرکت باستان
21351/08/101353/08/10کارکنانگُردان مهندسی ارتش
31353/09/031354/03/31کارکنانشرکت مثلث
41354/04/011354/08/10کارکنانشرکت بنیان
51354/08/121354/12/29کارکنانشرکت کتیبه
61355/02/011356/08/15کارکنانشرکت بنیان
71356/08/161360/12/19کارکنانشرکت زرین پی
81361/04/281364/10/30عضو هیات مدیرهشرکت لامینار
91364/11/211367/10/17عضو هیات مدیرهشرکت سه کوه
101366/06/251384/03/30مدیرعاملشرکت سه کوه
111385/11/191394/03/17نائب رئیس هیات مدیرهشرکت سه کوه
121394/03/181396/04/30عضو هیات مدیرهشرکت سه کوه