ردیفتاریخ شروعناریخ خاتمهسمتکارفرما
11375/05/131378/04/31مترور و تکنسینسازمان عمران تبریز
21378/05/011379/10/30مترور و تکنسینشرکت عمران و توسعه‌ی آذربایجان
31378/05/241380/06/27پیمان مدیریتشرکت سنگ و کوه
41379/11/011381/04/31مهندس اجراشركت سه كوه
51381/05/011382/06/31رئیس کارگاهشركت سه كوه
61382/07/011382/12/29مدیر دفتر فنیشركت سه كوه
71383/03/011384/06/31رئیس کارگاهشركت سه كوه
81384/07/011384/12/29مدیر دفتر فنیشركت سه كوه
91385/01/011387/07/30مدیر عاملمهندسین نیک پی طرح
101387/08/011394/03/17رئیس کارگاهشركت سه كوه
111394/03/181396/04/30نائب رئیس هیات مدیرهشركت سه كوه