ردیفتاریخ شروعناریخ خاتمهسمتکارفرما
11370/06/201375/10/15عضو هیئت مدیرهشرکت روند
21375/10/151376/09/24مدیرعاملشرکت اقلیم آرا
31376/05/141384/03/30کارکنانشرکت سه کوه
41385/11/19تاکنونرئیس هیات مدیرهشركت سه كوه