شرح پروژهمحل اجرانام دستگاه
طرف قرارداد
نام مشاورتاریخ آغازتاریخ تحویل یا درصد پیشرفتخلاصه‌ای از مشخصات پروژه
احداث کانال اصلی و ابنیة فنی اراضی پایاب سد خداآفرین از کیلومتر 500+13 تا 900+25،خداآفرینشرکت آب منطقه‌ای اردبیلشرکت مهندسین مشاور توان آب85/12/0990/07/17
عمليات اجرایي شبكة فرعي نواحي عمراني US1 تا US6 اراضي پاياب سد سبلان،مشکین‌شهرشرکت آب منطقه‌ای اردبیل
شرکت مهندسی مشاور آشناب , شرکت مهندسان مشاور مهار آب عمران گستر
87/10/2294/02/29
اجرای شبکة آبیاری و زهکشی نواحی عمرانی 4 و 5 دشت نکا،بهشهرشرکت آب منطقه‌ای مازندران
شرکت مهندسی منابع آب و خاک90/05/0396/06/26
تکمیل و اجرای عملیات باقیماندة سد مخزنی اشنویه،اشنویهشرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی
شرکت مهندسین مشاور پویاب90/06/2098%
احداث شبکة اصلی آبیاری ناحیة عمرانی دوم خداآفرین واحدهای 3،2و4،خداآفرینشرکت آب منطقه‌ای اردبیل
شرکت مهندسین مشاور سامان آبراه90/12/0895/07/07
عملیات اجرایی سیفون جنوب به شمال و اجرای قسمتی از کانال اصلی اراضی پایاب سد سبلان،مشکین‌شهرشرکت آب منطقه‌ای اردبیل
شرکت مهندسين مشاور فرازآب94/09/1796/07/17
احداث کانال اصلی و ابنیه فنی کانال خداآفرین از کیلومتر 000+55 تا 000+65خداآفرینشرکت آب منطقه‌ای اردبیل
شرکت مهندسین مشاور توان آب94/10/2197/05/23
عملیات احداث شبکة اصلی آبیاری واحد عمرانی بادین 1پیرانشهرشرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی
شرکت مهندسان مشاور آبگیر95/11/1898%
عملیات احداث شبکة اصلی آبیاری واحد عمرانی بادین 2پیرانشهرشرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی
شرکت مهندسان مشاور آبگیر95/06/2499%